Parishes

  • image

Pazhangalam - Karmalarani Church

  • Forane : Kottiyam
  • Parish Priest :
  • Address : Karmalarani Church Pazhangalam St. Joseph’s Provincial House Kannanalloor Road Kottiyam P.O. Kollam-691 571
  • Phone No. : 0474-2530084
  • E-mail :
  • Website :
Liturgical Timing